Nyfiken på

Sollefteåforsens kraftverk?

Undrar du hur ett kraftverk fungerar?
Ta då kontakt med oss 
på 0620-68 20 00 (Kommunens växel) för att få besöka kraftverket.

Sollefteå Kraftverk

Sollefteå kraftverk byggdes under åren 1962 till 1966. Under arbetet med kraftverket flyttades älvens huvudfåra från norra sidan av Hågestaön till den södra. Älven blev bredare och fick ett lugnare lopp. Kraftverket har tre aggregat med en installerad effekt om 62 MW och en normalårsproduktion på 298 GWh. Fallhöjden är 9,2 meter.

Vattenkraft

Vattenkraft är egentligen solenergi. Solens värme driver vattnets kretslopp och rörelsenergi i vattnet utnyttjas för elproduktion. Samhällets elförbrukning varierar starkt under året och dygnet. Det är stor skillnad mellan vinter och sommar, vardag och helgdag liksom mellan dygnets alla timmar. El kan inte lagras utan produceras i samma ögonblick som den används. Vatten kan däremot lagras i magasin och användas till elproduktion när det behövs som mest. Vattenkraftens reglerbart, dess förmåga att anpassa produktion efter förbrukning, är mycket viktig i det nordiska elsystemet. Ca 90% av all vattenkrafts Sverige produceras i Norrland.

Vattenkraftens miljöpåverkan

All elproduktion påverkar miljön. Vattenkraft är det kraftslag som har det minsta specifika bidraget till växthuseffekten, samtidigt som det idag är den största källan till förnybar kraftproduktion. För vattenkraften sker den största miljöpåverkan när kraftverk och dammar byggs, då omfattande ingrepp görs i naturen och förändrar miljön längs vattendragen och stränder i magasinen.De flesta vattenkraftverken byggdes på 40- och 50-talet, idag byggs i princip inga nya kraftverk. Miljöpåverkan från driften är däremot marginell. Det innebär att ju mer el som produceras från vattenkraft desto mindre el behöver produceras från energislag med större miljöpåverkan som t ex olja och kol. Man kan därför säga att det viktigaste miljöarbetet vi gör är att se till att vattenkraftverken är tillgängliga och kan producera så mycket el som möjligt.

Ångermanälven

Ångermanälven är 460 km lång och står för 17 procent av landets totala vattenproduktion. Älven flyter genom södra Lappland, norra Jämtland och Ångermanland. Fjällsjöälven, 260 km, och Faxälven, 340 km, är tillflöden till Ångermanälven.

Centralfisket

Naturen är full av makalösa mysterier. Och storartade sanningar.
I Ångermanälvens flödande vatten döljer sig en av dem. En årlig, och i dubbel mening hoppfull, förflyttning. Mot strömmen. Mot Sollefteå. Och för nytt liv.
Som en del av naturens ständiga kretslopp återvänder den lekmogna laxen till de vattendrag, där den själv föddes.

Laxens kretslopp

Det tar 3-4 dagar för laxen att vandra upp från havet hit till oss i Sollefteå.
Under vandringen förändras laxens utseende. Från att ha varit blanklax förvandlas den till leklax, vilket innebär att den får tjockare skinn och att hanens underkäke får en karaktäristisk krok.

Laxens lektid äger rum i månadsskiftet oktober-november. Under denna tid leker laxparen i ett strömmande vatten, på stenig botten, där djupet är mellan en halv meter och tre meter.
Under våren kläcks ynglen och stannar därefter kvar i älven i upp till fyra år, för att sedan bege sig ut till havs och växa sig stora. Efter ett till fyra år återvänder de som lekmogen lax och sluter naturens cirkel genom att göra samma resa i egen regi.